Regulamin Komitetu Matematyki
Polskiej Akademii Nauk

uchwalony Uchwałą zebrania plenarnego Komitetu z dnia 28 marca 2012 r.,
zmieniony Uchwałą zebrania plenarnego Komitetu z dnia 28 listopada 2018 r.

 


§ 1

Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu „Komitetem”, utworzony został Uchwałą Nr 4/2014 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 grudnia 2014 r. na kadencję 2016-2019 i działa przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Komitet czerpie inspiracje z działalności Komitetów Matematyki poprzednich kadencji, z których pierwszy powołany został w 1960 roku.

§ 2

1. Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki matematyczne oraz ich zastosowania.
2. Komitet jest samorządną reprezentacją nauk matematycznych, służącą integracji uczonych z całego kraju.
3. Komitet pełni funkcję komitetu narodowego do spraw współpracy z Międzynarodową Unią Matematyczną (IMU).

§ 3

Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi nauk matematycznych. Art. 36 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk do zadań Komitetu zalicza:
1. Rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych.
2. Upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych, o których mowa w p. 1.
3. Przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii.
4. Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych.
5. Współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.
6. Współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
7. Dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej.
8. Wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywaniu multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii.
9. Ocena wydawnictw naukowych.
Komitet uznaje również za swoje zadania:
10. Przeprowadzanie analiz i ocen stanu nauczania matematyki w Polsce.
11. Współdziałanie z organami państwa, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych i Polską Komisją Akredytacyjną w sprawach dotyczących oceny stanu i poziomu nauczania matematyki, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju matematyki.
12. Współpracę z Polskim Towarzystwem Matematycznym, Polską Akademią Umiejętności i innymi krajowymi organizacjami i stowarzyszeniami, których działalność statutowa związana jest z rozwojem matematyki w Polsce.
13. Inicjowanie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi oraz obejmowanie i sprawowanie patronatu nad sekcjami krajowymi międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych w zakresie nauk matematycznych.
14. Organizację konferencji naukowych oraz obejmowanie i sprawowanie patronatu nad konferencjami i seminariami naukowymi.
15. Opiniowanie wniosków o finansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę i występowanie z takimi wnioskami.
16. Zgłaszanie i opiniowanie przedłożonych Komitetowi wniosków o nagrody naukowe w zakresie nauk matematycznych.
17. Opiniowanie kandydatów w dziedzinie nauk matematycznych na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

§ 4

Jako komitet narodowy do spraw współpracy z Międzynarodową Unią Matematyczną, Komitet:
1. Koordynuje współpracę polskiego środowiska naukowego z Międzynarodową
Unią Matematyczną.
2. Propaguje na forum Międzynarodowej Unii Matematycznej osiągnięcia polskiej matematyki.
3. Upowszechnia w kraju program działalności Międzynarodowej Unii Matematycznej.
4. Deleguje przedstawicieli matematyki polskiej do władz Międzynarodowej Unii Matematycznej.
5. Wnioskuje o udział i skład delegacji na kongresy i konferencje naukowe organizowane pod auspicjami Międzynarodowej Unii Matematycznej.

§ 5

1. Skład Komitetu określa „Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów”, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r., z poprawką z dnia 1 lipca 2011 r.
2. W skład Komitetu wchodzi nie więcej niż 30 członków wyłonionych w wyniku wyborów przez środowisko matematyczne.
3. W skład Komitetu wchodzą również członkowie Akademii Nauk i przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych, reprezentujący nauki matematyczne, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w pracach Komitetu.
4. Komitet może w trakcie kadencji zapraszać do swojego składu specjalistów, w tym specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 6

1. Organami Komitetu są:
a. przewodniczący Komitetu;
b. prezydium Komitetu.
2. W skład prezydium Komitetu wchodzą:
a. przewodniczący Komitetu;
b. 2 zastępców przewodniczącego;
c. sekretarz Komitetu;
d. nie więcej niż 7 członków prezydium.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.
4. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, dysponowanie środkami przyznanymi na działalność Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile te decyzje nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zlecić zastępcy przewodniczącego Komitetu lub członkowi prezydium Komitetu reprezentowanie Komitetu wobec Międzynarodowej Unii Matematycznej lub innej organizacji/stowarzyszenia naukowego.

§ 7

1. Tryb wyborów członków Komitetu określa „Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów”, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 39/2017 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.
3. Kadencja Komitetu i jego organów trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania w nowo wybranym składzie. Komitet działa w dotychczasowym składzie do czasu pierwszego zebrania plenarnego w nowo wybranym składzie.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu, zwołanym i prowadzonym przez Dziekana Wydziału III PAN lub upoważnioną przez niego osobę, Komitet wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków:
a. przewodniczącego-elekta Komitetu;
b. 2 zastępców przewodniczącego Komitetu, sekretarza Komitetu oraz nie więcej niż 7 członków prezydium Komitetu;
c. specjalistów, o których mowa w § 5, ust. 4;
d. Komisję Wyborczą Komitetu.
5. Podczas pierwszego posiedzenia Komitet w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, ustala strukturę Komitetu z ewentualnym podziałem na sekcje, komisje i zespoły zadaniowe.
6. W uzasadnionych przypadkach (nieobecność na posiedzeniu osób proponowanych do wyboru na członków Prezydium), pierwsze zebranie
plenarne Komitetu może przełożyć wybór przewodniczącego, pozostałych lub niektórych członków Prezydium, na następne zebranie plenarne Komitetu.
7. Wybory i ustalenia, o których mowa w ust. 4 pkt c) i w ust. 5 mogą podlegać zmianom w trakcie kadencji, po zatwierdzeniu odpowiednich wniosków przez Dziekana Wydziału III PAN.
8. Przewodniczącego Komitetu powołuje Prezydium Akademii, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału III PAN.
9. Przewodniczący Komitetu może pełnić swoją funkcję co najwyżej przez dwie kolejne kadencje.
10. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu, wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu, powołuje Dziekan Wydziału III PAN.
11. Komitet może wybrać honorowego przewodniczącego Komitetu spośród obecnych lub byłych członków Komitetu, na zasadach określonych w Regulaminie trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 39/2017 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.

§ 8

1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komitetu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby spoza jego składu zaproszone przez Prezydium Komitetu.

§ 9

1. Na podstawie uchwały zebrania plenarnego Komitetu, do wykonania zadań określonych w § 3 mogą zostać utworzone komisje jako wewnętrzne jednostki organizacyjne Komitetu.
2. Komisja Komitetu funkcjonuje na podstawie regulaminu, uchwalonego przez zebranie plenarne Komitetu.
3. Wyboru członków i przewodniczącego komisji (ew. zastępcy przewodniczącego) dokonują członkowie Komitetu na zebraniu plenarnym.
4. Przewodniczącym i członkami komisji mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu.
5. Do realizacji określonego zadania i w określonym czasie Komitet może powołać zespół, w skład którego mogą wchodzić osoby spoza Komitetu.
6. Komitet może sprawować patronat nad sekcjami krajowymi międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych w zakresie nauk matematycznych. Zasady patronatu są określane uchwałą zebrania plenarnego Komitetu.

§ 10

Na zasadach określonych w § 44a Statutu Polskiej Akademii Nauk dodanym Uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Polskiej Akademii Nauk, Komitet może w drodze uchwały zebrania plenarnego Komitetu ustanowić nagrody za działalność naukową i organizacyjną, przyznawane osobom zasłużonym dla działalności Komitetu i upowszechniania wyników badań naukowych lub mającym szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki.

§ 11

Regulamin uchwalany jest przez zebranie plenarne Komitetu i podlega zatwierdzeniu przez wiceprezesa Akademii nadzorującego prace Wydziału III PAN.